Kinderen, jongeren en hun ouders en/of verzorgers kunnen bellen met Spoed4Jeugd. Ook verwijzers, scholen, CJG’s of andere betrokkenen kunnen in een spoedeisende situatie contact opnemen. Een professionele hulpverlener zal vervolgens met de beller inschatten wat er aan de hand is, zodat zo snel mogelijk de hulp ingeschakeld kan worden die noodzakelijk is.

Als u onderstaande checklist kunt afvinken gaat het inderdaad om een acute spoedeisende situatie die bij Spoed4Jeugd gemeld kan worden:
het gaat om een kind of jongere tot achttien jaar, ongeacht IQ of andere beperking;
het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen;
de problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving.

Is het kind of de jongere in zorg bij een tweedelijns zorgaanbieder, dan heeft het de voorkeur dat daar eerst contact mee wordt opgenomen. Buiten kantooruren kunt u gelijk contact opnemen met Spoed4Jeugd Friesland.